ALGEMENE VOORWAARDEN

In geval van annulatie van de bestelling is de opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 25% van de waarde van de bestelling.

  1. Klachten betreffende de uitgevoerde werken moeten ons op schrift toekomen binnen de 8 dagen na de beïndiging ervan.
    Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 8 dagen na datum van poststempel van toezending factuur of factuurdatum.
  2. Alle facturen zijn kontant betaalbaar tenzij anders bedongen. Bij niet betaling van de factuur binnen de 30 dagen na de vervaldag is vanaf deze laatste datum, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlrente verschuldigd ten belope van 1% per maand van het factuurbedrag.
    Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van factuurbedrag (met een minimum van 75,00 euro en een maximum van 1860,00 euro) als schadestelling.
  3. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Brugge ratione loci bevoegd.